Our Team

Key Management Team

Mr. Saurabh Bhagat

Director, SHEOWS

Ms. Neha Bhagat

Associate Director, SHEOWS

Program Team

Mr. Sanjit Kumar Das Mohapatra

Ms. Gunjan Tyagi

Operation Team

Ms. Shweta Shahi

Mr. Nipendra Kumar Sharma

Mr. Naved Khan

Finance Team

Mr. Mukesh

Mr. Hitesh Sachdeva

Mr. Khem Chand Dudeja

Communication/ Donor Management Team

Ms. Nidhi Soni

Ms. Suman

Donate Now